З перших вуст про проблеми дисбактеріозу

Гастроентеролог, Інфекціоніст, Терапевт

На початку літа в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика відбулася наукова конференція “Сучасні методики профілактики і лікування дис­бактеріозу кишківника”. Незвичність заходу полягала в тому, що його аудиторію складали лікарі-учасники потужного соціального проекту — Всеукраїнської соціальної програми “Порада лікаря— запорука здоров’я сім’ї, здоров’я нації”, який на доб­ровільних засадах триває в поліклініках України.

Від свого започаткування у 2005 році просвітницькі заходи Програми охопи­ли близько півмільйона родин і значну кількість українських лікарів. Метою Соціальної програми її організатори — НМАПО імені ПЛ.Шупика та “Журнал сучасного лікаря. Мистецтво лікуван­ня”— визначили не лише удоскона­лення медичної допомоги і вирішен­ня (без залучення державних коштів) нагальних проблем медицини, але й потужну просвітницьку роботу. Якщо заходи Програми, спрямовані на про­філактику дитячих авітамінозів у вес­няно-зимовий період і соціальну адап­тацію тяжкохворих, супроводжувалися інформаційною роботою з пацієнтами, то новий етап— впровадження ефективних методик нормалізації травлення в життя сучасної людини — передбачає також наукові конференції для лікарів-гастроентерологів.

Як вже було зазначено, Програма реалі­зується не за бюджетні кошти, а за раху­нок ентузіазму практикуючих лікарів і завдяки участі провідних компаній. На даному етапі почесним учасником Програми стала компанія “Юрія-Фарм”, яка для наочної демонстрації сучасних методик лікування дисбактеріозу надала значну кількість препарату “Лактувіт”. Якість, соціальність, науковість — ці три позиції є визначальними, коли йдеться про стосунки фармацевтичних вироб­ників із лікарями. Професійний діалог медиків і фармацевтів є не лише озна­кою хорошого тону, це передумова подальшого удосконалення вітчизняної фармацевтичної індустрії на користь пацієнта. У цьому контексті участь ком­панії “Юрія-Фарм” у конференції, про­фесійний діалог із незаангажованою аудиторією свідчить не лише про впев­неність у якості продукції, але й про відкритість компанії для споживачів. Наукову частину конференції відкри­ла досвідчений доповідач, організатор загальновідомої “Школи гастроентеро­логів, гепатологів України”, завідувач кафедри гастроентерології та дієтології НМАПО імені П.Л.Шупика, заслужений діяч науки і техніки України, головний гастроентеролог МОЗ України, про­фесор Наталія Харченко. її ґрунтовна доповідь “Дисбіоз кишківника, шляхи корекції” стала своєрідним теоретич­ним фундаментом для подальшого обговорення. Доповідач підкреслила, що симптомокомплекс дисбіозу клініч­но й патофізіологічно включає симпто­ми протікання кишківника та його подразнення. Ця хронічна патологія, що часто перебігає приховано (наприклад, під маскою синдрому хронічної втоми), може проявлятися у пацієнтів різних вікових груп. Пані Харченко зупинилася на застосування пробіотиків— групи препаратів на основі лактулози. Ці пре­парати дійсно здатні створювати умови для розвитку корисної мікрофлори. Водночас, необхідність тривалого і регулярного прийому актуалізує питан­ня доступності вищевказаних засобів для пацієнтів. 

Слід зазначити, що в рамках реалізації Програми препарат на основі лакту­лози “Лактувіт” надається пацієнтам безкоштовно, хоча і на полицях аптек “Лактувіт” є набагато доступнішим за імпортні аналоги. Це — підтверджен­ня стратегії соціально-орієнтованого, спрямованого на споживача маркетин­гу, яку компанія “Юрія-Фарм” разом з іншими провідними вітчизняними виробниками активно впроваджує на теренах України. 

Конференцію продовжила доповідь доцента кафедри гастроентерології та дієтології НМАПО імені П.Л.Шупика Надії Опанасюк. Вона висвітлила інший важливий аспект застосування препаратів на основі лактулози, а саме— у комплексному лікуванні хворих із циро­зом печінки. Доповідач наголосила, що за досвідом кафедральної клініки засто­сування препарату на основі лактулози “Лактувіт” сприяє істотному зменшен­ню проявів печінкової енцефалопатії.

Доцент кафедри мікробіології Академії Володимир Благодатний зупинився на перевагах використання лактулози у лікуванні пацієнтів з іншими захворю­ваннями шлунково-кишкового трак­ту. Доповідач нагадав присутнім, що своєрідним індикатором фізіологічної підтримки імунологічних та мікробіо­логічних процесів у кишківнику є нор-мофлора. В якості підтримувача і понов-лювача норми пан Благодатний вказав на препарати на основі лактулози. Виразності повідомленню надав мето­дичний анімаційний фільм про особли­вості комплексної дії “Лактувіту”. Резюмуючи наукову частину конферен­ції, професор К. Харченко зазначила, що занадто широке і необгрунтоване засто­сування антибіотиків, поліпрагмазія, діє­тичні порушення сприяють поширенню дисбіозу до масштабів пандемії. Тож увага до сучасних препаратів на основі лактулози відповідає медико-соціальним позиціям у профілактичній медицині. Представник компанії “Юрія-Фарм” Борис Яковлєв відмітив актуальність і високий науковий тон конференції. Він виразив впевненість у тому, що активне спілкування з практикуючими лікарями і науковцями, прикладом якого можна вважати цю конференцію, сприяти­ме подальшому удосконаленню ком­панії— створювача низки оригінальних і дієвих медикаментів.