Бібліотека

ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТУ КСИЛАТ В ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ НА ШЛУНКУ

Мета дослідження. Вивчити вплив внутрішньовенних інфузій препарату Ксилат на активність аланінамінотрансферази й аспартатамінотрансферази крові онкологічних хворих після операцій на шлунку в ранньому післяопераційному періоді.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ, ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ

У статті наведені сучасні принципи діагностики та лікування гострого некротичного панкреатиту. У разі розвитку дуже тяжкого клінічного перебігу гострого некротичного панкреатиту та ферментного шоку рекомендована рання первинна внутрішньовенна інфузія розчину Гекотон®, що дозволяє забезпечувати досягнення швидкого та стабільного волемічного ефекту.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ЗНАЧЕННЯ НЕІНТЕНСИВНОЇ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ

Сьогодні важко знайти клініциста, який би не використовував в своїй роботі інфузійну терапію. Але, незважаючи на ефективну роль інфузійної терапії в комплексному лікуванні пацієнтів з різними патологічними станами, основні підходи та принципи до неінтенсивної інфузійної терапії продовжують ще формуватися.

Результати відкритого, контрольованого, рандомізованого, паралельного клінічного дослідження ефективності та переносимості препарату Нейроцитин у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом (російською мовою)

У статті представлені дані дослідження порівняльної оцінки ефективності та переносимості препарату – Нейроцитин®, розчину для інфузій, у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом».

ПОХІДНІ ГІДРОКСИЕТИЛКРОХМАЛІВ У ПРАКТИЦІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ПЕДІАТРІЇ (методичні рекомендації)

Методичні рекомендації призначені для лікарів-анестезіологів, дитячих анестезіологів, лікарів медицини невідкладних станів, педіатрів. Методичні рекомендації на цю тему підготовлені в Україні вперше.

Обґрунтування використання постійної епідуральної інфузії бупівакаїну для знеболювання в ранньому післяопераційному періоді в дітей

Проведення мультимодальної аналгезії (епідуральна аналгезія та безперервна внутрішньовенна інфузія опіоїдних анальгетиків) значно зменшує негативні наслідки недостатнього знеболювання в дітей та сприяє ефективній аналгезії після травматичних операцій.

ЛИХОМАНКА ТА ГІПЕРПІРЕКСІЯ В ДІТЕЙ. ТАКТИКА НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ТА СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ

У статті із сучасних позицій розглядаються практичні питання надання невідкладної допомоги дітям із фебрильними станами. Подані основні дані, що відбивають патогенез лихоманки. Надані рекомендації щодо виділення груп пацієнтів із високим ризиком загрозливих бактеріальних інфекцій та тактики їх обстеження й лікування.

ХРОНІЧНЕ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ У ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНІЙ СИСТЕМІ: КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ АЛГОРИТМИ

Синдром недостатності кровообігу у вертебробазилярній системі сформувався як самостійне клінічне поняття в 50-х роках XX століття в період перегляду поглядів на патогенез ішемічних порушень мозкового кровообігу і становлення концепції щодо провідної ролі механізму судинної мозкової недостатності.

Завантажити ще