Вибір дози гіпербаричного бупівакаїну (Лонгокаїн® Хеві) для запобігання артеріальній гіпотензії при спінальній анестезії у вагітних із підвищеною масою тіла

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Акушер-гінеколог

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ;
Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини;
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ;
Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини


Резюме. У роботі розглядається питання анестезіологічного забезпечення кесарева розтину з використанням регіонарної анестезії. Наведені дані дослідження з розробки методики підбору доз препарату Лонгокаїн® Хеві для спінальної анестезії при операції кесарева розтину для профілактики інтраопераційних порушень гемодинаміки в пацієнток із підвищеною масою тіла.

Ключові слова: кесарів розтин, анестезія, бупівакаїн.

Кесарів розтин (КР) є частиною людської куль­тури з давніх часів. Відповідно до грецької міфоло­гії Аполлон вийняв Асклепія з живота його матері (Асклепій означає «розкритий»). Багато посилань на кесарів розтин є в історії Древньої Індії, Єгип­ту, Греції, Римської держави, Китаю, І до сьогодні операція кесарева розтину як в Україні, так і за кор­доном є однією з найпоширеніших акушерських операцій. Частота КР у родопомічних установах України, за даними МОЗ України, має тенденцію до збільшення і становить у середньому 17—22 % від загальної кількості пологів. За визначенням ВООЗ, «ідеальна* частота КР —15 % [1].

Кесарів розтин може бути проведений під за­гальною анестезією, регіонарною чи місцевою ін­фільтраційною анестезією. Вибір методу анестезії визначається багатьма факторами — досвідом і ква­ліфікацією операційної бригади, ступенем терміно­вості операції, станом матері та плода і — не в остан­ню чергу — можливостями лікувального закладу [ 1 ]. Кожен метод анестезії має свої переваги і недоліки, для кожного існують досить суворі показання та проти показання.

Висновки:

1. Застосування запропонованої нами схеми коригування дози гіпербаричного бупівакаїну у ва­гітних із підвищеною масою тіла супроводжується зменшенням частоти розвитку артеріальної гіпо­тензії на 28,4 % і, як наслідок, вірогідно меншими проявами порушень центральної і периферичної гемодинаміки.
2. Вітчизняний анестетик Лонгокаїн® Хеві є на­дійним та безпечним для виконання спінальної анестезії в акушерстві.